Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
A golden oldie
Reposted fromfabs3 fabs3 vialittledarling littledarling
1622 8481 360
Reposted fromrol rol viawrazliwa wrazliwa
1249 2746 360
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viatwice twice

Emilia Clarke on filming season one scene.
Jake wants none of that stuff.
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viatwice twice
7410 6681 360

The Perks of Being a Wallflower (2012)

Reposted fromfantom fantom viaeredvareth eredvareth
4359 d3da 360
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Reposted frombluuu bluuu viawrazliwa wrazliwa
0310 eecf 360
Reposted fromblueinsane blueinsane vianatelle natelle
9581 ad35 360
Reposted fromzciach zciach viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
3804 cc02 360
Reposted fromLorisCross LorisCross vialordminx lordminx
4278 5065 360

pocahoass:

Me in pretty much every social event

7385 8bfe 360
Reposted frommollydaggers mollydaggers viapanimruk panimruk
3981 2778 360
1635 83e5 360

laughingqueen:

ride on, tiny human wagon

Reposted fromplaidasaurus plaidasaurus vialordminx lordminx
9588 0841 360
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viamarcinmarcin marcinmarcin
8873 43b9 360
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl